راف و اسلایس


کمی صبر کنید...

سنگ سلطانی سیاه اصیل و طبیعی

600,000 390,000 تومان

سنگ سیاه سلطانی فسیل شده،  کاملا طبیعی بدون هیچگونه دستکاری وتراش ، کاری فوق العاده پرانرژی وکلکسیونی(تضمین اصالت)اندازه تقریبی 21*28میلیمتر   وزن 7.5گرم


سنگ سلطانی حجازی اصیل

600,000 419,000 تومان

سنگ سلطانی حجازی کهنه ، بدون هیچگونه دستکاری وتراش ، کاری فوق العاده پرانرژی وارزشمند(تضمین اصالت)اندازه تقریبی 20*28میلیمتر   وزن7.5گرم


سنگ سلطانی حجازی مصور کمیاب

1,850,000 1,190,000 تومان

سنگ سلطانی حجازی باشکل طبیعی بدون هیچگونه دستکاری وتراش ، کاری فوق العاده خاص وکلکسیونی(تضمین اصالت)اندازه تقریبی 26*35میلیمتر   وزن 14.8گرم


سنگ راف عقیق کلوخه سلطانی حجازی

1,450,000 998,000 تومان

سنگ سلطانی حجازی کاملاطبیعی بدون هیچگونه دستکاری وتراش ، کاری فوق العاده پرانرژی وکلکسیونی(تضمین اصالت)اندازه تقریبی 20*43میلیمتر   وزن 12گرم


سنگ سلطانی حجازی اصیل مصور بشقاب پرنده

1,500,000 998,000 تومان

سنگ سلطانی حجازی به شکل بشقاب پرنده کاملا طبیعی بدون هیچگونه دستکاری وتراش ، کاری فوق العاده پرانرژی وکلکسیونی(تضمین اصالت)اندازه تقریبی 16*20*24میلیمتر   وزن 8.7گرم


نگین سلطانی فرعونی کمیاب و قدمت دار

1,450,000 899,000 تومان

نگین سلطانی فرعونی کهنه ، بدون هیچگونه دستکاری وتراش ، کاری فوق العاده پرانرژی وارزشمند(تضمین اصالت)اندازه تقریبی 15*18*18میلیمتر   وزن7گرم


سنگ سلطانی حجازی مصور رخ

1,600,000 998,000 تومان

سنگ سلطانی مصور رخ ، کاملاطبیعی بدون هیچگونه دستکاری وتراش ، کاری فوق العاده پرانرژی وکلکسیونی(تضمین اصالت)اندازه تقریبی 14*46میلیمتر   وزن 8.6گرم


سنگ سلطانی طبیعی تصویردار زیرخاکی

1,750,000 1,190,000 تومان

سنگ راف سلطانی حجازی تصویردار بدون هیچگونه دستکاری وتراش ، کاری فوق العاده خاص وقدمت دار(تضمین اصالت)اندازه تقریبی 23*58میلیمتر   وزن 31گرم


سنگ هبهاب فلکی برکانی کلکسیونی

1,900,000 1,190,000 تومان

سنگ هبهاب فلکی اصیل مراکشی (برکان) طبیعی بدون هیچگونه تراش و دستکاری پرانرژی وارزشمند(ضمانت اصالت)اندازه تقریبی28*29میلیمتر وزن 23.5گرم


سنگ هبهاب فلکی مراکشی و ارزشمند

1,850,000 1,099,000 تومان

سنگ هبهاب فلکی اصیل مراکشی (برکان) طبیعی بدون هیچگونه تراش و دستکاری پرانرژی وارزشمند(ضمانت اصالت)اندازه تقریبی26*32میلیمتر وزن 24.8گرم


سنگ هبهاب تصویردار اصیل و بینظیر

1,850,000 998,000 تومان

سنگ هبهاب اصیل تصویردار برکانی طبیعی بدون هیچگونه تراش و دستکاری فوق العاده پرانرژی وارزشمند(ضمانت اصالت)اندازه تقریبی23*25میلیمتر 17.8گرم


سنگ هبهاب مراکشی درشت و اصیل

1,190,000 1,390,000 تومان

سنگ هبهاب جامد مراکشی (برکانی)  طبیعی بدون هیچگونه تراش و دستکاری کلکسیونی وارزشمند(ضمانت اصالت)اندازه تقریبی28*55میلیمتر 48گرم


سنگ هبهاب نیزکی مراکشی اصیل

1,850,000 1,090,000 تومان

سنگ هبهاب اصیل مراکشی (برکان) طبیعی بدون هیچگونه تراش و دستکاری پرانرژی وارزشمند(ضمانت اصالت)اندازه تقریبی13*48میلیمتر وزن 17.7گرم


سنگ سلطانی فرعونی قدمتدار واصیل

1,350,000 889,000 تومان

سنگ سلطانی اصیل وطبیعی بدون هیچگونه دستکاری وتراش ، کاری فوق العاده پرانرژی وکلکسیونی(تضمین اصالت)اندازه تقریبی 20*60میلیمتر   وزن 20گرم