احجارکریمهکمی صبر کنید...

خرید احجارکریمه فعال وروحانیت دار با رعایت تمام آداب

در این قسمت سنگ های معدنی وپرانرژی از نمونه های :سلطانی،سلیمانی،داودی و... که روحانیت و انرژی ذاتی دارند بارعایت تمام آداب انرژی سنگ فعالسازی شده که در زمینه های برکت ، رزق و روزی،تسهیل امور ، محبت عام و خاص .... کارایی دارند.

دوستان توجه کنید این نمونه ها با نام سنگ موکلدار،انگشترموکلدار و.... با قیمت های نجومی بفروش میرسد.در این سایت شما تنها قیمت وارزش نگین را پرداخت میکنیدو هزینه ای بابت آداب دریافت نمیشود.

تمامی کارهایی که درفضای مجازی با خاصیت های همانند غول چراغ جادو بفروش گذاشته شده و هزاران خواص فیزیکی ومتافیزیکی نوشته شده شیادی وکلاهبرداری است.هییچ سنگی هزارموکل و لشگراجنه و ... ندارد. هرکجا چنین تعاریفی از سنگ دیدید مطمئن باشید حیله ای درکار است.

سنگ ها تنها با تاثیر روی فرکانس و انرژی بدن به مرور زمان باعث جذب رزق وروزی و تسهیل امور و محبوب شدن دربین مردم میشود.

مشاهده بیشتر

دسته‌بندی